Dưới đây là các mẫu tham khảo thiều châu thờ đẹp thường dùng :